Search

Cultuuronderwijs

basisscholen Rijssen-Holten 2023-2024

Financiële afspraken

Nieuwe financiële afspraken

In 2021 verdween de prestatiebox, maar niet het aanvullende budget voor cultuuronderwijs. Dat geld wordt opgenomen in de lumpsum en het ministerie monitort dat het wel gebruikt blijft worden voor dit doel. Het zal een vergelijkbaar bedrag zijn als in 2021-2022: € 16,86.

Voor de periode 2021-2024 heeft de gemeente Rijssen-Holten een aanvraag ingediend bij de provincie voor de regeling  Cultuur aan de Basis 2.0. Om in aanmerking voor de regeling te komen, hebben alle 17 basisscholen de intentie ondertekend € 7,50 per leerling per jaar te besteden aan cultuuronderwijs. Dit bedrag is een deel van de circa € 16,86 per leerling per jaar die scholen voor cultuuronderwijs ontvangen via de Rijks-lumpsum. De andere voorwaarden voor de provinciale regeling betreffen een bijdrage van de gemeente voor activiteiten cultuuronderwijs en de aanstelling van een cultuurcoach. Bij het voldoen aan de voorwaarden legt provincie Overijssel ook een bedrag bij. Daarbij kan elke school voor één schooljaar in de komende periode zich inschrijven voor financieel steun uit de provinciale regeling CmK III.

Samen vormen de middelen een geheel, als een goed belegde boterham.

  • Iedere school besteedt als basis € 7,50 uit de Rijkslumpsum per leerling. Dit mag bestaan uit: Activiteiten uit de gids, overige culturele activiteiten, deskundigheidsbevordering, materialen, ontwikkeling leerlijnen en activiteiten op maat. Dit bedrag wordt niet vooraf geïnd. Aan het eind van het schooljaar wordt op basis van het uitgevoerde programma, de eigen bijdrage in rekening gebracht. 
  • Dan ‘smeert’ de gemeente er € 3,00 per leerling op. Dit is de bijdrage waardoor de activiteiten die je uit de gids kiest of die je samen met ons inplant, gratis of met korting afgenomen kunnen worden.
  • Vervolgens legt de provincie er vanaf schooljaar 2023-204 nog € 6,00 per leerling op. Dit kan een school gebruiken voor het kiezen van meer aanbod van activiteiten of voor een lessenreeks of leerlijn die de samenwerking met lokale aanbieders versterkt. De extra middelen kan een school ook inzetten voor een project als het KunstKijkAvontuur in Holten of voor het tot stand brengen van een op maat kunst- en cultuurschoolproject.
  • Tenslotte kunnen scholen, die er nog geen gebruik van gemaakt hebben, in 2023-2024 een voucher aanvragen bij Rijnbrink voor de regeling CmK III. Kristina helpt je hier graag bij.

 

Voor het schooljaar 2023-2024 is er dus € 7,50 +  € 3,00 + € 6,00 per leerling per schooljaar beschikbaar (+ eventuele CmK-voucher middelen en het restbedrag uit de Rijkslumpsum). Voor de besteding blijven ook maatwerk en eigen keuze voorop staan.