Search

Cultuuronderwijs

basisscholen Rijssen-Holten 2024-2025

Doelstellingen 2021-2024

Doel van het gezamenlijk cultuuronderwijs programma met de Cultuuronderwijsgids, -website en Cultuurcoach

Voor de periode 2021-2024 hebben de gemeente, de scholen en de cultuurcoach de volgende doelstellingen geformuleerd, waarbij altijd voorop staat dat de scholen eigenaar blijven van hun eigen cultuuronderwijs-aanpak.

  1. Vaststellen waar elke school staat ten opzichte van cultuuronderwijs en waar ze naartoe willen;
  2. Op elke school: leerlijnen kiezen, passend maken en borgen;
  3. Behouden werkwijze cultuuronderwijsgids en -website met binnenschools aanbod voor alle basisscholen;
  4. Afspraken vastleggen met lokale cultuuronderwijs aanbieders en borgen in de schoolplannen;
  5. Samenwerking en deskundigheid bevorderen door ontmoetingsmomenten met vertegenwoordigers uit het culturele werkveld en leerkrachten van basisscholen onderling.

Iedere school doorloopt de komende jaren een stappenplan met de cultuurcoach, waarmee de positie en ambitie per school wordt gevonden, gekozen, gemonitord en ontwikkeld. Dit draagt bij aan het kiezen van activiteiten, leerlijnen en deskundigheidsbevordering.

Met de doelstellingen sluiten we aan bij het Bestuurlijk Kader Onderwijs Cultuur Overijssel 2019-2026.

In 2025 gaan de nieuwe beleidsperiodes voor de provinciale regeling Cultuur aan de basis en voor de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit IV (CmK IV) van start.